Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sp25krakow.pl 

Szkoła Podstawowa Nr 25 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 25 w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • Niektóre zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Dokumenty w formie cyfrowej nie mają podanego rozmiaru.
 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-11-11.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Kaczmarska, sekretariat@sp25krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 122663598. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna 

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie: przy ul. Komandosów 29 30-334 Kraków spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W zakresie dostępności architektonicznej: Budynek szkoły składa się z trzech części: Część A – stare skrzydło Część B – nowe skrzydło Część C – hala sportowa W części A budynku – główne wejście do szkoły, wykonano rampę podjazdową. Zamontowane dwuskrzydłowe drzwi umożliwiają w razie potrzeby swobodne wejście do budynku. W części C zainstalowano windę. Części A i B są budynkami na trzech poziomach. Szkoła zapewnia dostęp do informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Czynne są dwie portiernie, na których pełnią dyżury woźne. Istnieje możliwość wprowadzenia do budynku osoby korzystającej z psa asystującego – instrukcja postępowania dla woźnych. W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 25 są zobowiązani do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami, znajdującymi się w budynku szkoły, w razie wyrażenia przez te osoby takiego życzenia.

Skip to content