Samorząd Uczniowski

Informacje ogólne

Samorząd Uczniowski to jeden z organów szkoły. Obok takich organów jak: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły. Organizacja uczniów szkoły, która obejmuje całą społeczność uczniowską, niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.
Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, Władysław Przanowski, Aleksander Kamiński.


Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu.


Samorząd Naszej Szkoły jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany co roku wybierają swoich przedstawicieli według przyjętych procedur. Organy samorządu uczniowskiego reprezentują interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i rozwiązują problemy uczniów i podejmują realne decyzje, a tym samym mają wpływ na życie szkoły, współdecydują o sprawach jej dotyczących.
Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań należą do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności.

Skip to content